2010-06-01

Zengensanji Prayer

Zengensanji Prayer

Uyauyashiku omonmiru ni
Seson Kanzeon Bosatsu konodo ni amorase tamai
Komyo Nyorai to guengi
Oshin Miroku to kashi
Meshiya to narase.
Daisen sanzen sekai no sandoku wo messhi gojoku wo kiyome hyaku sen man oku issai shujoh no dainenguan.
Komyo johraku eiguoh no juppoh sekai wo narashimete gofuu juh-u no kurui naku fukukaze eda mo narasu naki.
Miroku no miyo wo umitamou.
Muryoh muhen no daijihi ni tenmarasetsu mo matsuroite shoaku jahoh wa aratamari yasha ryujin mo guedatsu nashi.
Shozen busshin kotogotoku sono kokorozashi wo toguru nari.
Sansen sohmoku kotogotoku seson no itoku ni nabikaite kinjuhchugyo no suemade mo mina sono tokoro wo ezarunashi.
Masa ni kore shibi jissou sekai nite karyou bingua wa sora ni mai zuiunten ni tanabikeba banka fukuikuchi ni kunji tahoh buttoh sosori tachi.
Shichidoh guaran wa kasumi tsutsu koguane no iraka sansan to hi ni terieizu kohkei wa gueni mo Tengokujodo nari.
Gokoku minorite kura ni michi sunadori yutaka ni ameguashita.
Iketoshi ikeru moromoro no eragui niguiwau koegoe wa tsutsu uraura ni michiwatari.
Kuni to kuni to no sakai naku.
Hitogusa tachi no nikushimiya isakai goto mo yume to kie.
Ittenshikai Kannon no Miroku no miteni ki-itsu sare jinji no immune ni idakaren.
Warera ga hibi no segyou ni mo myouchi wo tamai shinkaku wo esashime ie wa tomisakae.
Yowai wa nagaku muiyaku ni zentoku kou wo kasane sase.
Fukujukai muryou no daikudoku.
Taresase tamae mashimase to nen-nen juushin geza tonshu kifuku raihai negui maosu.

No comments:

Post a Comment