2010-06-11

Amatsunorito Prayer

Amatsunorito Prayer

Takaamahara ni Kami tsunarimasu.
Kamurogi Kamuromi no Mikoto mochite.
Sumemi oyakamu Izanagi no Mikoto.
Tsukushi no himuka no tachihana no odo no awagui hara ni.
Misogui harai tamou toki ni nari maseru haraido no Ohkami tachi.
Moromoro no magagoto tsumi kegare wo.
Harai tamae kiyome tamae to maosu koto no yoshi wo.
Amatsu Kami Kunitsu Kami yaoyorozu no Kami tachi tomo ni.
Ame no fuchikoma no mimi furitatete kikoshimeseto kashikomi kashikomi mo maosu.

No comments:

Post a Comment